Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
     
 
 
 

 

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา

 

 

****************************

 

 

นายสำรวย  สายแจ้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา

 

 

แถลงต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา

วันอังคาร  ที่  19  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2556

 

 

 

 

 

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา

วันอังคาร  ที่  19  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2556

*************************

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนราและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา  58  บัญญัติไว้ว่าให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และมาตรา  58/5  บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผมนายสำรวย  สายแจ้ง  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลดอนมะโนรา  เลือกกระผมให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนชาวตำบลดอนมะโนราในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา  4  ปี  จากการที่ได้ลงพื้นที่ทำความรู้จักและรับทราบถึงปัญหาของประชาชนในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้  กระผมได้รับทราบถึงปัญหาและได้ให้สัญญาประชาคมกับพ่อ แม่   พี่น้อง  ชาวตำบลดอนมะโนราว่า จะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคือ  ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  เพื่อให้ตำบลดอนมะโนราน่าอยู่  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยนำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  มาใช้ในการพัฒนาตำบลดอนมะโนรา  ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมได้ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้  นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ  และมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายได้กำหนดไว้  แผนพัฒนาตำบล  และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนราในวันนี้  ก็จะถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น  โดยกำหนดนโยบายพัฒนา  6  ด้านไว้  ดังนี้

 
1.      นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  มุ่งมั่นที่ยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อสนับสนุนการค้า  การลงทุนและการเกษตร  และส่งเสริมให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนความสะดวก  ความปลอดภัย  โดยมีแนวทาง  ดังนี้

1.1  ขยายเขตไฟฟ้า  ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล

1.2  การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ตำบลดอนมะโนราให้ครอบคลุมและทั่วถึง

1.3  การสร้างและบำรุงรักษาทางบก  และทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี  เช่น  ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ และถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น  สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา  การขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่

1.4  การสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  โดยเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค  หรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

1.5  ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ำประปา  และระบบผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค 

1.6  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมะโนราให้ครอบคลุมและทั่วถึง

 2.     นโยบายด้านเศรษฐกิจ
     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทาง  ดังนี้

2.1  สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี  มั่นคง  ส่งเสริมการค้า  จัดให้มีศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน  หรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2.2  สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน  เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 

2.3  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน  และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ใน  3  ขั้นตอน  คือ

     ขั้นตอนที่  1  ให้แต่ละครอบครัวมีความพอเพียงต่อการบริโภค

     ขั้นตอนที่  2  เน้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน

     ขั้นตอนที่  3  เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน  และการส่งเสริมด้านการตลาด

2.4  ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

2.5  จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการขาดเงินทุนให้แก่ราษฎรตำบลดอนมะโนรา

2.6  ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

2.7  ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี  กลุ่มเด็กและเยาวชน

2.8  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.9  ส่งเสริมมุ่งเน้นการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่  เพื่อยกระดับความรู้  ฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย

 
3. นโยบายด้านสังคม 
      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลดอนมะโนราเป็นชุมชนที่  ปลอดภัย  น่าอยู่  และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางดังนี้

3.1  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่  และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

3.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบล

3.3  ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

3.4  สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล

3.5  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

3.6  ส่งเสริม  และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ  โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม

3.7  ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้

3.8  สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  ในการป้องกัน  ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

 4.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  จะส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล  ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยมีแนวทางดังนี้

4.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

4.2 สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล

4.3  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลดอนมะโนรา  มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ  ต่าง ๆ  พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด  และโรคติดต่อ  โดยให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี  รวมทั้งสามารถ            ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

4.4  ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลดอนมะโนรา  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย

4.5  สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลดอนมะโนราตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

4.6  ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

4.7  ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ  และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

4.8  การพัฒนาจัดสร้างที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล

4.9  รณรงค์สร้างจิตสำนึก  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด  โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  สนับสนุนกิจกรรมการตรวจคุณภาพน้ำ

5.     นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา
     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  จะส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล  การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทางดังนี้

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

5.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  มีความปลอดภัย  เด็ก ๆ ในศูนย์มีสุขภาวะที่ดี  ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง  4  ด้าน  คือ  ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

5.3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

5.4 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง

5.5 ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตำบล

5.6 ส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลดอนมะโนรา  เช่น  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  งานประเพณีสงกรานต์  งานประเพณีลอยกระทง  ฯลฯ

5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

5.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 
6.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง  และบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก  ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย  ดังนี้

6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน  ได้แก่  การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน  โดยการ  “ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมปฏิบัติ                 และร่วมรับผลประโยชน์  เพื่อประชาชนชาวตำบลดอนมะโนรา”  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปกป้องสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์

6.2  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตตำบลดอนมะโนรา

6.3  เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ  เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์  สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ

6.4  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  หรือวิธีการทำงาน  เช่น  งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

6.5  เน้นการบริหารราชการแบบเปิด  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น  โดยให้ประชาชนเสนอแนะ  และแสดงความคิดเห็น  ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.6  สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท  เสียสละ  ผลการปฏิบัติงานดีเด่น  และเป็นที่ยอมรับ

6.7  มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน  กรรมการหมู่บ้าน  พนักงานส่วนตำบล  ตลอดจนพนักงานจ้าง  ได้เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  และมีประสบการณ์ในการทำงาน  เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลดอนมะโนราเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 6.8  บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

6.9  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา 

6.10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่

6.11  พัฒนา/ปรับปรุง  ระบบหอกระจายข่าวของตำบล  ให้มีประสิทธิภาพ  ครอบคุลมและทั่วถึงทั้งตำบลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล  ข่าวสาร  และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์

6.12  ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งด้านบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์และความรู้ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย

6.13  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการและภาคประชาชนให้เกิดความรัก  ความสามัคคีช่วยกันพัฒนาตำบล

6.14  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  เอกสารข่าว  วารสารเผยแพร่กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ

6.15  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐาน  ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  การสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  และพนักงาน  พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน  เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

6.16  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  โดยการพัฒนาระบบกลไกการทำงานในระบบสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาชน

6.17  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา  ติดตาม  ตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  ดังกล่าว  ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และสถานการณ์ในปัจจุบัน  และเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้  ทั้งนี้  การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลดอนมะโนรา               โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น นโยบายทั้ง  6  ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  ดังกล่าวข้างต้น  จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจาก  ประธานสภาฯ  รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน และข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  และที่สำคัญอย่างยิ่ง  คือ  จากประชาชนในตำบลดอนมะโนรา  ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลดอนมะโนรา  ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  ตามกระบวนการประชาธิปไตย  กระผมพร้อมคณะผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนราให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา  เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลดอนมะโนรา  กระผมขอแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณ


                                                                                     นายสำรวย  สายแจ้ง
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา